Ing. Dušan Posypanka - COSSI rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Súdne znalectvo

Ing. Dušan Posypanka - znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. 10 135/05-51 zo dňa 1.8.2005 pre odbor Stavebníctvo a odvetvie Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 912827

Znaleckú činnosť vykonáva znalec Ing. Dušan Posypanka od 19. marca 2002 na základe Menovacieho dekrétu Krajského súdu v  Košiciach Spr. 2295/01 v  Odbore: Stavebníctvo, Odvetvie: Pozemné stavby, Oceňovanie nehnuteľností menovací dekrét

Člen Slovenskej Komory Odhadov Hodnoty Majetku a  Znalcov (SKOHMaZ)

Kancelária:
Nám. osloboditeľov 1 (Družstevný dom)
071 01 Michalovce

Ing. Dušan Posypanka
0903 612 834, 0903 637 666
cossi@cossi.sk
www.cossi.sk

Osvedčenia a certifikáty
Osvedčenia a certifikáty

Znaleckú činnosť, jej organizáciu a riadenie, upravujú osobitné právne predpisy

 • Zákon č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č.490/2004 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č.491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov
 • Inštrukcia Ministerstva spravodlivosti SR č.7/2009 z 25.3.2009 upravujúca organizáciu a riadenie znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti

Vypracovanie znaleckých posudkov pre:

 • Fyzické soby
 • Právnické osoby
 • Dražobné spoločnosti
 • Realitné organizácie
 • Exekútorské úrady
 • Štátne orgány

Právny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použiť – účel znaleckého posudku: 

 • hypotekárny úver
 • uzatvorenie záložnej zmluvy
 • posúdenie skutkového stavu nehnuteľností
 • zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností
 • prevod vlastníckych práv
 • zrušenie a vysporiadanie BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov)
 • zrušenie a vysporiadanie podielového vlastníctva
 • nepeňažný vklad do spoločnosti
 • určenie hodnoty vecných bremien (právo prechodu a prejazdu a pod.)
 • dedičské konanie
 • exekučné konanie
 • a pod.
Znalecký posudok platí vždy len pre účel, pre ktorý bol zhotovený. 
 1. Objednávka znaleckého posudku
 2. Zameranie a fotodokumentácia nehnuteľností
 3. Vypracovanie znaleckého posudku

01. Objednávka znaleckého posudku

 • Telefonicky
 • Mail-om
 • Osobne
 • Písomná objednávka sa nachádza tu

02. Údaje a informácie uvádzané v objednávke

Špecifikácia nehnuteľnosti vrátane prístavieb a  drobných stavieb:

 • byt
 • nebytový priestor
 • bytový dom
 • rodinný dom
 • chata, chalupa
 • garáž
 • nebytová budova
 • administratívna budova
 • obchodná budova
 • prevádzková budova
 • rekreačné zariadenie
 • výrobná hala
 • sklady
 • podnikateľský areál
 • pozemok 
Číslo listu vlastníctva
Číslo parcely, príp. parciel
Katastrálne územie
Vlastník, príp. vlastníci nehnuteľností, adresa, dátum narodenia
Právny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použiť – účel znaleckého posudku
Informácie o  predkladaných dokumentoch
 • projektová dokumentácia
 • stavebné povolenie
 • povolenie o  užívaní stavby
 • potvrdenie o  pridelení súpisného čísla
 • potvrdenie správcu bytového dome, príp. Obecného úradu o  veku stavby
 • zmluva o  prevode bytu do osobného vlastníctva
 • zmluva o  prevode nehnuteľností do vlastníctva
 • kúpnopredajné zmluvy k  predmetným nehnuteľnostiam
 • darovacia zmluva k  predmetným nehnuteľnostiam
 • dedičské rozhodnutie k  predmetným nehnuteľnostiam
 • zámenná zmluva k  predmetným nehnuteľnostiam
 • súdne rozhodnutie k  predmetným nehnuteľnostiam
 • kúpnopredajné zmluvy  
 • nájomné zmluvy – ak existujú a  predmetné nehnuteľnosti, príp. časť slúžia na prenájom
 • zmluvy o  zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti
 • iné zmluvy obmedzujúce užívanie nehnuteľností, resp. zmluvy spojené s  užívaním nehnuteľností , napr. predkupné právo a  pod.)
 • výmer daňového úradu na daň z  nehnuteľností
 • ročné náklady na poistenie nehnuteľností
 • ročné náklady na prevádzku nehnuteľností:
  • vodné, stočné
  • elektrická energia
  • plyn
  • teplo a  teplá voda
  • likvidácia, odvoz a  zneškodňovanie TKO
  • a pod. 

03. Postup po objednávke znaleckého posudku

 • klient si dohodne so znalcom termín obhliadky nehnuteľností
 • klient zabezpečí znalcovi pri obhliadke vstup do nehnuteľností
 • znalec preberie od klienta predložené doklady a  porovná so skutkovým stavom 
 • pri obhliadke vykoná znalec  zameranie nehnuteľností, fotodokumentáciu aktuálneho stavu nehnuteľností

04. Podklady potrebné pre vypracovanie ZP

Klient predkladá znalcovi podklady pre vypracovanie znaleckého posudku, ktoré sú špecifikované pri jednotlivých typoch nehnuteľností.

BYT

 • List vlastníctva – postačuje aj kópia, v  prípade, že klient nedisponuje týmto dokumentom, uvedie v  objednávke meno a priezvisko vlastníka, dátum narodenia a katastrálne územie, v ktorom sa daná nehnuteľnosť nachádza. Znalec si stiahne aktuálny výpis z internetového portálu www.katasterportal.sk
 • Aktuálna kópia katastrálnej mapy - postačuje aj kópia, v  prípade, že klient nedisponuje týmto dokumentom,  znalec si stiahne kópiu KM z internetového portálu www.katasterportal.sk
 • Titul nadobudnutia (zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva, darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie, súdne rozhodnutie, zámenná zmluva a  pod.).
 • Potvrdenie o  veku stavby, príp. rozhodnutie o  pridelení súpisného čísla (doklad   vystavuje správca bytového domu, príp. Obecný úrad). V  prípade, že sa jedná o  novovytvorený byt v  stavbe alebo nadstavbe bytového domu, je potrebné predložiť potvrdenie o  veku stavby pôvodného bytového domu a  veku pre byt v  stavbe, resp. nadstavbe bytového domu. 
 • Pôdorys bytu a pivnice – v  prípade, že klient nedisponuje týmto dokumentom, znalec zistí skutkový stav zameraním a  vyhotoví nákres pôdorysu

BYT V NOVOSTAVBE (alebo rozostavaný byt)

 • List vlastníctva – postačuje aj kópia, v  prípade, že klient nedisponuje týmto dokumentom, uvedie v  objednávke meno a priezvisko vlastníka, dátum narodenia a katastrálne územie, v ktorom sa daná nehnuteľnosť nachádza. Znalec si stiahne aktuálny výpis z internetového portálu www.katasterportal.sk
 • Aktuálna kópia katastrálnej mapy - postačuje aj kópia, v  prípade, že klient nedisponuje týmto dokumentom,  znalec si stiahne kópiu KM z internetového portálu www.katasterportal.sk
 • Titul nadobudnutia (zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva,, darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie, súdne rozhodnutie, zámenná zmluva a  pod.)
 • Potvrdenie o  veku stavby, príp. rozhodnutie o  pridelení súpisného čísla (doklad  vystavuje správca bytového domu, príp. Obecný úrad)
 • Pôdorys bytu a  pivnice, príp. komory nachádzajúcej sa mimo bytu – v  prípade, že klient nedisponuje týmto dokumentom, znalec zistí skutkový stav zameraním a  vyhotoví nákres pôdorysu  
 • Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby – ak existuje a  ak stavba ešte nie je evidovaná v  popisných a  geodetických údajoch katastra nehnuteľností
 • Zmluva o výstavbe
 • Stavebné povolenie

NEBYTOVÝ PRIESTOR

 • List vlastníctva – postačuje aj kópia, v  prípade, že klient nedisponuje týmto dokumentom, uvedie v  objednávke meno a priezvisko vlastníka, dátum narodenia a katastrálne územie, v ktorom sa daná nehnuteľnosť nachádza. Znalec si stiahne aktuálny výpis z internetového portálu www.katasterportal.sk
 • Aktuálna kópia katastrálnej mapy - postačuje aj kópia, v  prípade, že klient nedisponuje týmto dokumentom,  znalec si stiahne kópiu KM z internetového portálu www.katasterportal.sk
 • Titul nadobudnutia (zmluva o  prevode do vlastníctva,, darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie, súdne rozhodnutie, zámenná zmluva a  pod.)
 • Potvrdenie o  veku stavby, príp. rozhodnutie o  pridelení súpisného čísla (doklad  vystavuje správca bytového domu, príp. Obecný úrad)
 • Pôdorys nebytového priestoru s  príslušenstvom – v  prípade, že klient nedisponuje týmto dokumentom, znalec zistí skutkový stav zameraním a  vyhotoví nákres pôdorysu  
 • Geometrický plán na zameranie stavby – ak existuje a  ak stavba ešte nie je evidovaná v  popisných a  geodetických údajoch katastra nehnuteľností
 • Nájomné zmluvy k nebytovým priestorom – ak existujú a  slúžia na prenájom

RODINNÝ DOM

 • List vlastníctva – postačuje aj kópia, v  prípade, že klient nedisponuje týmto dokumentom, uvedie v  objednávke meno a priezvisko vlastníka, dátum narodenia a katastrálne územie, v ktorom sa daná nehnuteľnosť nachádza. Znalec si stiahne aktuálny výpis z internetového portálu www.katasterportal.sk
 • Aktuálna kópia katastrálnej mapy - postačuje aj kópia, v  prípade, že klient nedisponuje týmto dokumentom,  znalec si stiahne kópiu KM z internetového portálu www.katasterportal.sk
 • Titul nadobudnutia (zmluva o prevode vlastníctva, darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie, súdne rozhodnutie, zámenná zmluva a  pod.)
 • Projektová dokumentácia rodinného domu s  príslušenstvom - v  prípade, že klient nedisponuje týmto dokumentom, znalec zistí skutkový stav zameraním a  vyhotoví nákres pôdorysu  
 • Potvrdenie o  veku stavby (stavebné povolenie, kolaudačné, príp. užívacie povolenie, rozhodnutie o  pridelení súpisného čísla, potvrdenie Obecného úradu o  veku stavby – v  prípade, že  klient nedisponuje žiadnym z  týchto týmto dokumentov, predkladá znalcovi čestné prehlásenie o  veku stavby
 • Geometrický plán (ak boli vykonané zmeny, ktoré nie sú evidované v  popisných a  geodetických údajoch katastra nehnuteľností).
 • Potvrdenie obce o  povolení výstavby prístavby RD, príp. drobných stavieb – ak existujú a nie sú evidované v  popisných a  geodetických údajoch katastra nehnuteľností).
 • Ak je predmetom ohodnotenia pozemok (pozemky) mimo zastavaného územia obce (v extraviláne) ktorý je v katastri nehnuteľností vedený ako „orná pôda", „ovocný sad", „vinica", „chmeľnica", „trvalý trávny porast", je potrebné k oceneniu predložiť zatriedenie pozemku do kódu BPEJ (bonitovaná pôdnoekologická jednotka) - vydáva príslušný okresný úrad, odbor poľnohospodárstva, príp. potvrdenie obce o  určení pozemku na výstavbu v  zmysle platného územného plánu.