Ing. Dušan Posypanka - COSSI rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Správa bytov

COSSI management, s.r.o. ponúka klientom komplexné služby v oblasti prevádzkovo - technickej, ekonomicko - finančnej a právnej v rámci správy bytov, domov a nebytových priestorov a poskytuje bezplatné poradenstvo vlastníkom bytov a nebytových priestorov.

Vážení klienti, 

z dôvodu eliminácie osobných kontaktov v čase epidémie a núdzového stavu, dovoľujeme si Vás požiadať o spolupráca pri komunikácii so správcom využiť primárne telefónny kontakt alebo e-mail.

 • Telefonicky na 0903 612 834 v prípade záležitostí v rámci prevádzkovo-technickej oblasti

 • Telefonicky na 0903 637 666 v prípade záležitostí v rámci ekonomicko-právnej oblasti

 • Mail-om na cossi@cossi.sk

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Ak máte záujem o naše služby, firma COSSI Vám poskytne bezplatné poradenstvo a konzultácie.

Kontaktovať nás môžete:

 1. vykonávanie prevádzky, údržby a opravy spoločných častí domu (SČD) a spoločných zariadení domu (SZD) alebo zmluvne zabezpečiť ich vykonávanie v rozsahu vyplývajúcom z  rozpočtu fondu prevádzky údržby a opráv (FPÚaO) alebo v rozsahu nevyhnutne potrebnom na odvrátenie nepredvídaných havárií a odstránenie ich následkov,
 2. vykonávanie alebo zmluvne zabezpečenie vykonania odborných prehliadok bleskozvodov, elektrických, plynových a zdvíhacích zariadení a odstránenie zistených závad,
 3. vykonávanie alebo zmluvne zabezpečenie vykonania preventívnych protipožiarnych prehliadok v dome a udržiavanie hasiacich prístrojov a hasiacich zariadení v dome v prevádzkovom (použiteľnom) stave,
 4. rokovanie za účasti splnomocneného zástupcu vlastníkov (ZV) s príslušnými orgánmi verejnej správy pri vykonávaní kontroly bezpečnosti a protipožiarnej ochrany v dome,
 5. kontrolovanie vykonávania prevádzky, údržby a opráv SČD a SZD,
 6. preberanie vykonaných prác a uplatňovanie zodpovednosti za ich vadné vykonanie,
 7. zabezpečenie dodávky plnení a služieb spojených s užívaním SČD a SZD, bytov a nebytových priestorov v dome dodávaných dodávateľmi na základe platne uzatvorených zmlúv o dodávke služieb, a to:
 • dodávka tepla,
 • dodávka teplej úžitkovej vody,
 • dodávka studenej pitnej vody z verejného vodovodu,
 • odvádzanie odpadových i zrážkových vôd,
 • dodávka elektrickej energie do SČD a SZD,
 • prevádzka a servis zdvíhacích zariadení (ZZ) (dodávka elektrickej energie na prevádzku výťahov),
 • dozorovanie, výťahový technik, odborné prehliadky bleskozvodov, elektrických, plynových a ZZ, protipožiarne prehliadky
 • poistenie bytového domu,
 • služby inkasa zálohových platieb
 • odpočet meračov
 • výmena meračov spotreby SV a TV a PRVN
 • upratovanie SČD a SZD a zimná údržba (podľa požiadaviek vlastníkov),
 • deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia,
 • havarijná služba.

Správca je povinný zabezpečiť odstránenie chyby alebo poruchy technického zariadenia, ktoré boli zistené kontrolou stavu bezpečnosti technického zariadenia,  ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok, a to aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

 1. stanovenie výšky mesačných zálohových platieb za plnenia a služby spojené s užívaním SČD a SZD, bytov a NP, pri určení výšky preddavku správca vychádza zo skutočných nákladov účtovaných za predchádzajúci rok.  
 2. vedenie oddelenej evidencie príjmov a výdavkov FPÚaO
 3. vedenie ekonomickej agendy súvisiacej s poskytnutím a čerpaním štátnych dotácií a podpôr
 4. vedenie ekonomickej agendy súvisiacej s poskytnutím a čerpaním úverov
 5. zostavenie rozpočtu FPÚaO na nasledujúci kalendárny rok
 6. určenie výšky mesačných preddavkov do FPÚaO,
 7. sledovanie úhrad preddavkov do FPÚaO od vlastníkov,
 8. uhrádzanie dodávateľských faktúr za služby  dodávateľom uskutočnených plnení a služieb
 9. vykonávanie kontroly správnosti vykonávania fakturácie za služby 
 10. na schôdzi vlastníkov, príp. na informačnej tabuli v dome, každoročne najneskôr do 31. mája, predloženie správy o činnosti spojenej s výkonom správy, o stave domu a ročný výkaz hospodárenia s prostriedkami FPÚaO za predchádzajúci kalendárny rok
 11. vedenie oddelenej evidencie príjmov a výdavkov platieb vlastníkov za plnenia a služby spojené s užívaním SČD, SZD, bytov a NP
 12. uhrádzanie platieb za plnenia a služby dodávateľom plnení a služieb
 13. kontrolovanie správnosti vykonávania fakturácie za plnenia a služby spojené s užívaním SČD a SZD, bytov a NP
 14. sledovanie úhrad za plnenia a služby od vlastníkov
 15. vyúčtovanie, každoročne najneskôr do 31. mája pre vlastníkov, skutočných nákladov za plnenia a služby spojené s užívaním SČD a SZD, bytov a NP za predchádzajúci kalendárny rok, a to:
 • dodávku tepla v normách a za podmienok ustanovených v platných predpisoch
 • dodávku teplej vody,
 • odvádzanie odpadových i zrážkových vôd,
 • dodávku elektrickej energie do SČD a SZD,
 • prevádzka a servis zdvíhacích zariadení (ZZ) (dodávka elektrickej energie na prevádzku výťahov),
 • poistenie bytového domu,
 • služby inkasa zálohových platieb
 • odpočet meračov
 • výmena meračov spotreby SV a TV vody a PRVN
 • upratovanie SČD a SZD
 • a ostatných plnení a služieb, na ktorých sa vlastníci so správcom dohodnú

1. vymáhanie splnenia záväzkov vlastníkov voči FPÚaO, a to:

 • vymáhanie mimo - súdnymi prostriedkami (osobne, písomnými upomienkami) a aj v občianskom súdnom konaní (návrhom na vydanie platobného rozkazu alebo žalobou) nezaplatené preddavky jednotlivých vlastníkov do FPÚaO
 • požadovanie a vymáhanie od príslušného vlastníka zmluvnú pokutu vo výške určenej zmluvou, ak vlastník v  dohodnutom termíne nezaplatil mesačný preddavok do FPÚaO 

2. vymáhanie nedoplatkov vlastníkov za nezaplatené platby za plnenia a služby spojené s užívaním SČD a SZD, bytu a NP v dome, a to:

 • vymáhanie mimo – súdnymi prostriedkami (osobne, písomnými upomienkami) a aj v občianskom súdnom konaní (návrhom na vydanie platobného rozkazu alebo žalobou) nezaplatené zálohové platby zaplnenia a služby spojené s užívaním SČD a SZD, bytov a NP
 • požadovanei a vymáhanie od príslušného vlastníka zmluvnú pokutu vo výške určenej zmluvou, ak vlastník v  dohodnutom termíne nezaplatil platby za plnenia a služby spojené s užívaním SČD a SZD, bytu a NP
 • vymáhanie mimo – súdnymi prostriedkami (osobne, písomnými upomienkami) a aj v občianskom súdnom konaní (návrhom na vydanie platobného rozkazu alebo žalobou nezaplatený nedoplatok z ročného vyúčtovania skutočných nákladov za plnenia a služby spojené s užívaním SČD a SZD, bytov a NP
 • požadovanie a vymáhanie od príslušného vlastníka úrok z omeškania, ak vlastník v dohodnutom  termíne nezaplatil nedoplatok z ročného vyúčtovania skutočných nákladov za plnenia a služby spojené s užívaním SČD a SZD, bytu a NP

3. podanie návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome na uspokojenie pohľadávok podľa § 15 zákona, ak je schválený nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov,

4. podanie návrhu na exekučné konanie

5. dojednávanie a uzatváranie zmlúv a dohôd, na základe, ktorých je zabezpečená správa majetku vlastníkov (napr. Zmluvy o dielo, Dohoda o vykonaní práce a pod.),

6.  uplatňovanie nárokov z neplnenia alebo vadného plnenia za služby 

7. dojednávanie a uzatváranie iných dohôd a zmlúv na zabezpečenie ďalších služieb, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú.

Čo je EasyDom ?

EasyDom je nástroj na "internetovú správu domu", ktorý umožňuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov:

 • sledovať najdôležitejšie vybrané údaje svojho bytového domu online cez internet
 • aktívne sa zúčastňovať na diskusii vo fóre domu a vyjadrovať sa k aktuálnym témam online cez internet 

Aké výhody prináša EasyDom?

Najmä v súčasnom pandemickom stave, kedy môžu byť komunikácia a osobné stretnutie s nami, ako Vaším správcom, obmedzené, Vám EasyDom prináša jednoduché riešenie. Sledovanie aktuálnych informácií a oznamov o Vašom bytovom dome Vám umožní riešiť  problémy a pripomienky rýchlo, jednoducho a online. Nám, ako Vášmu správcovi, pomôže EasDom sledovať potreby a efektívne riešiť potenciálne problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť.

Ako funguje EasyDom?

Každý vlastník obdrží prihlasovacie údaje, pomocou ktorých sa môže kedykoľvek prihlásiť na stránku EasyDom priamo zo svojho počítača, tabletu alebo mobilného telefónu. Služba bude postupne rozširovaná o nové zostavy (Odpočty meračov, Predpisy platieb, Vyúčtovanie, Nahlasovanie porúch, Nahlasovanie zmien, Objednávky opráv,  Nástenka - oznamy (odpočet meračov, odstávka dodávky ELI, plynu, vody ...), zmluva o výkone správy, pozvánka na schôdzu vlastníkov, zápisnica zo schôdze vlastníkov, uznesenie zo schôdze vlastníkov atď. Vizuál tejto služby si môžete pozrieť na https://www.easydom.sk/

Koľko by ma táto služba stála?

Túto službu dokážeme implementovať a následne poskytovať za poplatok 0,20€/byt mesačne. 

Kancelária:

Nám. osloboditeľov 1 (Družstevný dom)
071 01 Michalovce

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na:

cossi@cossi.sk

V prípade urgentných záležitostí ohľadom služieb ekonomicko-finančnej oblasti a služieb právnej oblasti v rámci správy bytov nás prosím kontaktujte na:

0903 637 666

V prípade urgentných záležitostí ohľadom služieb prevádzkovo-technickej oblasti v rámci správy bytov a služieb v rámci súdneho znalectva nás prosím kontaktujte na:

0903 612 834

Zákon - zákon NRSR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien a doplnkov.

Byt je miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť jako samostatné bytové jednotky.

Bytový dom (ďalej len "dom" v príslušnom gramatickom tvare) je budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty a v ktorej byty a nebytové priestory sú za podmienok ustanovených v zákone vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Nebytový priestor (ďalej len "NP") je miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie; nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu.

Spoločné časti domu (ďalej len "SČD")sú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločné zariadenia domu (ďalej len "SZD") sú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Spoločnými časťami domu a príslušenstvom domu, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu a pritom nie sú stavebnou súčasťou domu sú oplotené záhrady a stavby, najmä oplotenia, prístrešky a oplotené nádvoria, ktoré sa nachádzajú na pozemku patriacom k domu.

Podlahová plocha bytu je podlahová plocha všetkých miestností bytu a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu, bez plochy lodžií a balkónov.

Prevádzka domu predstavuje činnosti a  prostriedky potrebné na pravidelné udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a  priľahlého pozemku v  stave spôsobilom na ich riadne užívanie vrátane povinných revízií technických zariadení podľa osobitného predpisu.

Údržba domu predstavuje činnosti, ktoré sú potrebné na zachovanie pôvodného štandardu a kvality spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ako aj odstránenie nedostatkov zistených servisnou kontrolou.

Opravy v  dome predstavujú činnosti na odstránenie čiastočného fyzického opotrebovania alebo poškodenia spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva z dôvodu ich uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.

Rekonštrukcia domu predstavuje zásahy do spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ktoré znamenajú zmenu v ich kvalite alebo technických parametroch.

Modernizácia domu predstavuje obnovu, zlepšenie alebo rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva.